Tisztelt pedagógusok!

     A Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom Székelyföldi Ága útjára indítja a „Zöld Folyosó Hálózat”, más néven a Természetbarát Iskolák Szövetsége címû programját. A Hálózat célja:

  - A természeti nevelés meghonosítása és módszertanának egységesítése a székelyföldi elemi- és általános iskolákban,
  - játékos és tanulságos foglalkozások biztosítása az érdeklõdõ gyerekek számára,
  - iskolák és tájegységek közti kapcsolat kialakítása, megerõsítése,
  - együttmûködés, közös programok szervezése és gyakorlati környezetvédelem,
  - zöldszíves identitás (értékrendszer és életmód) erõsítése egy, a környezet iránt felelõsebben gondolkodó fiatal nemzedék körében.

     A program vázát megalkotta a Zöld Szív ITM, tartalommal való kitöltéséhez azonban az Önök aktív részvételét kérjük. A program indításának végleges döntése 2003 szeptember 12-13-án, Kirulyfürdõn hangzott el az évnyitó egyesületi találkozón. Döntés született a program kisrégiók szintjén való bemutatásáról, melyek során személyes találkozások útján ismertetnénk az érdeklõdõkkel elképzeléseinket és nyújtanánk útmutatót, segédanyagokat a csatlakozni vágyóknak.
     Az alábbiakban vázoljuk önöknek a kezdeményezést:

Szerkezeti felépítés:
     A Természetbarát Iskolák Szövetsége három, egymásra épülõés együttmûködõ szint tevékenységébõl áll össze.
  a. Az elsõ szintet a „Források”, azaz a zöldszíves csoportok képezik. Ezeket a csoportokat minden iskola maga alakítja meg. Intézményenként több csoport is alakítható. Minden csoportnak választania kell egy nevet és védencet magának. Ez a védenc vizes élõhely kell, hogy legyen: tó, patak, forrás vagy egy folyó kijelölt szakasza. A zöldszíves csoportok feladata, hogy megadott szempontok szerint rendszeresen figyeljék választott védencüket. Munkájukhoz zöldszíves igazolványt és a megfigyelésekhez szükséges eszközöket is biztosíthat a Zöld Szív.
  b. Második szint a „Patakpartok”, azaz a vízgyûjtõ medencék együttmûködõ csoportjainak szintje. Ez az egyes csoportok által védencnek választott, adott folyóvölgy mentén található vizes élõhelyek összessége. A Patakpartok közös védence a völgy folyója. Minden folyóvölgy rendelkezik egy saját vezetõtestülettel, mely a helyi csoportvezetõk által választott és melynek feladata a tevékenységek összehangolása a térségben.
  c. Harmadik szint a „Tizenkét folyóvölgy” szintje. A Zöld Folyosó Hálózat szándéka szerint a legjelentõsebb tizenkét székelyföldi folyó vízgyûjtõ területét foglalja magába, azokat figyeli rendszeresen és védelmi lépéseket is tesz érdekükben, ha szükséges. A tizenkét folyóvölgy a következõ:

- Nagy-Küküllõ mente,
- Fehér-Nyikó mente,
- Kis- és Nagy-Homoród mente,
- Kis-Küküllõ mente,
- Nyárád mente,
- Olt mente,
- Maros mente,
- Tatros mente,
- Kászon-patak mente,
- Feketeügy mente,
- Kormos-, Barót-, Ajta patak mente,
- Kis-Beszterce mente.

     A „Tizenkét Folyóvölgy” szintén rendelkezik egy testülettel, melynek feladata a „Patakpartok” tevékenységeinek összehangolása és Székelyföld szintû programok szervezése.

Szakmai programok:
     Minden évben meghatározzuk az év kiemelt programját. Ez két, természettudományi és kulturális alpontba sorolható. A témák ilyen jellegû megközelítése elõsegíti a gyerekek látókörének kiszélesedését. Ezek a programok legnagyobbrészt az iskolák szintjén folynak. A tematikák vázát és a különbözõ segédanyagokat egyesületünk mindig biztosítani fogja, a tevékenység egyedi arculatának kialakítása azonban a csoportokra hárul.
     A folyóvölgyek menti programok az együttmûködést segítik. Eredeti elképzelés szerint a szervezõk negyedévente kellene egy tevékenységre összefogják a csoportokat.
     A Tizenkét Folyóvölgy szintje a cserekapcsolatok és a honismeret jegyében mûködik. Évente megszervezni köteles a Zöld Szív Székelyföldi Találkozóját, változó helyszínnel. A rendezvény lényege a régióból egybesereglett gyerekek és pedagógusok ismerkedése, kapcsolataik építése és az éves munkáik bemutatása.
     Kiemelt éves program egy levelezési vetélkedõ meghirdetése és lebonyolítása, mely során a résztvevõk széles körû ismereteket és készségeket sajátíthatnak el. A legjobb csapatoknak jutalomtáborozást szervez a Zöld Szív ITM.
     A gyerekek munkáinak ismertetése és a természeti nevelés értékrendszerének közvetítése a feladata a negyedévente megjelenõ Pásztortáska címû lapnak. Szintén az évközi tevékenységbõl válogatva kerül megszervezésre egy vándorkiállítás is.
     A képzések és találkozók szervezése igény szerinti témákban jelentõs helyet foglal el programunkban.
     Fontos a táborozások szervezése a fiataloknak, hogy természetközelben, játékos tevékenységek során ismerkedjenek egymással. Célunk egy zöldszíves Szabadidõs Központ mûködtetése Kirulyfürdõn.

     Ha érdekli Önt vagy oktatási intézményét a leírt programba való bekapcsolódás, kérjük jelezze szándékát egyesületünk címén.